Regulamin

Sklep internetowy działający pod adresem: www.laptopy-poleasingowe.pl

prowadzony jest przez SCRASCOM Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą we Wrocławiu, przy ul. Tadeusza  Zielińskiego 32/13, 53-534 Wrocław, wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez VI Wydział Sądu Rejonowego we Wrocławiu, pod numerem KRS: 0000751469, numer NIP: 899-28-515-72, REGON: 381487018

 

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO

 

 • DEFINICJE

Na potrzeby niniejszego Regulaminu nadaje się wymienionym poniżej pojęciom następujące znaczenie:

Sprzedawca - SCRASCOM Sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu przy ul. T. Zielińskiego 32/13, 53-534 Wrocław, wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy we Wrocławiu, pod numerem KRS: 0000751469, numer NIP: 899-28-515-72, REGON: 381487018

Sklep internetowy - serwis internetowy prowadzony przez Sprzedawcę, znajdujący się pod adresem elektronicznym www.laptopy-poleasingowe.pl, za pośrednictwem którego dokonywana jest sprzedaż Towaru/Produktu przy wykorzystaniu sieci telekomunikacyjnej bez jednoczesnej obecności stron.

Klient - osoba fizyczna, posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, a także przedsiębiorca, o ile dokonują zakupów w Sklepie.

Konsument - osoba fizyczna dokonująca zakupów w Sklepie w celu niezwiązanym bezpośrednio z prowadzoną przez nią działalnością gospodarczą lub zawodową.

Umowa sprzedaży na odległość - umowa sprzedaży Towaru/Produktu/świadczenia usług, zawierana za pośrednictwem Sklepu internetowego.

Towar/Produkt - oferowane produkty, które Klient może nabyć w Sklepie internetowym. Towary oferowane w Sklepie internetowym są wolne od wad fizycznych oraz prawnych. Wszystkie towary zostały wprowadzone do obrotu na rynek Polski legalnie.

Usługa Sprzedawcy - usługa wykonywana w ramach sklepu internetowego bezpośrednio przez Sprzedawcę lub podwykonawcę:

 1. zawieranie umów sprzedaży online – w zakresie towarów sprzedawanych w Sklepie Internetowym,
 2. prowadzenie Konta klienta,
 3. przesyłanie wiadomości e- mail, w których w szczególności Sprzedawca potwierdza otrzymanie zamówienia, otrzymanie płatności, przyjęcie zamówienia do realizacji, przebieg realizacji zamówienia.

Cena - wszystkie ceny podane na stronach internetowych Sprzedawcy są podawane w polskich złotych (PLN) i są cenami brutto, tj. zawierają podatek VAT. Ceną wiążącą dla stron jest cena, po której Klient zamówił towar w zamówieniu. Podane ceny towarów nie zawierają kosztu dostawy, który zależy od sposobu jej realizacji i zostaje doliczony w trakcie realizacji zamówienia.

Koszyk - formularz elektroniczny, za pośrednictwem którego Klient składa Zamówienie.

Zamówienie – procedura, o której mowa w § 4 niniejszego Regulaminu prowadząca do zawarcia umowy sprzedaży na odległość.

Konto - zbiór danych przechowywanych przez Sprzedawcę dotyczący danego Klienta oraz składanych przez niego zamówień i zawieranych umów, przy wykorzystaniu którego Klient może składać zamówienia oraz zawierać umowy.

Koszt dostawy - koszt dostarczenia Zamówienia do Klienta, którego każdorazowa wysokość jest określona w zakładce Koszyk i zależna od wybranego sposobu dostawy.

Regulamin – niniejszy dokument. W zakresie usług świadczonych drogą elektroniczną Regulamin i jego załączniki stanowią odpowiednio regulamin, o którym mowa w Art. 8 Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną.

Treści - wszelkie pochodzące od Sprzedawcy lub jego partnerów informacje, dane, materiały, algorytmy, schematy, utwory, oznaczenia, logo, nazwy, znaki, symbole, opisy i zdjęcia Towarów, niezależnie od ich charakteru, formatu i sposobu zapisu lub przedstawienia.

Polityka prywatności i cookies Sklepu internetowego SCRASCOM Sp. z o. o.  - dokument określający szczegółowe zasady przetwarzania danych osobowych oraz stosowania cookies.

Sklep stacjonarny- punkt sprzedaży i odbioru produktów, który mieści się we Wrocławiu przy ul. Kościuszki 111/1U.

 

 

 • 2 POSTANOWIENIA OGÓLNE
 1. Dla korzystania ze Sklepu niezbędnym jest posiadanie przez Klienta:
 2. aktywnego konta poczty elektronicznej (adres email)
 3. urządzenia z dostępem do sieci Internet oraz przeglądarką internetową typu Google Chrome, Mozilla Firefox, Internet Explorer, Opera       
 4. Właścicielem serwisu www.laptopy-poleasingowe.pl jest SCRASCOM sp. z o.o., której to spółce przysługują do niniejszego serwisu majątkowe prawa autorskie.
 5. Zdjęcia Towarów znajdujących się na stronie www.laptopy-poleasingowe.pl mają charakter reklamowy i/lub poglądowy.
 6. Przed dokonaniem Rejestracji w sklepie internetowym oraz złożeniem Zamówienia Klient powinien zapoznać się z treścią niniejszego Regulaminu.
 7. Dokonanie zakupu w sklepie internetowym przez Klienta oznacza, że zapoznał się on z niniejszym Regulaminem i w pełni akceptuje jego treść.
 • 3 REJESTRACJA KONTA
 1. W celu rejestracji konta w Sklepie internetowym Klient będący Konsumentem podaje imię, nazwisko, adres zamieszkania, adres e-mail, numer swojego telefonu komórkowego oraz wybiera hasło, zaś Klient będący przedsiębiorcą podaje dodatkowo nazwę firmy, numer KRS (o ile został nadany) oraz numer NIP.
 2. Klient zapewnia, że dane podane przez niego w formularzu rejestracyjnym, są zgodne z prawdą. Odpowiedzialność za podanie nieprawdziwych danych ponosi wyłącznie Klient.
 3. Rejestracja wymaga dokładnego zapoznania się z Regulaminem oraz zaznaczenia na formularzu rejestracyjnym, że Klient zapoznał się z Regulaminem i w pełni akceptuje wszystkie jego postanowienia.
 4. W chwili umożliwienia Klientowi dostępu do Konta, pomiędzy Sprzedawcą a Klientem zostaje, na czas nieoznaczony, zawarta umowa o świadczenie usług drogą elektroniczną dotycząca Konta. Konsument może od tej umowy odstąpić na zasadach określonych Regulaminie.
 5. Klient uzyskuje dostęp do Konta po prawidłowo przeprowadzonej rejestracji.
 6. Po zarejestrowaniu się w Sklepie każdorazowe logowanie odbywa się przy użyciu adresu email oraz hasła dostępu.
 7. Klient nie powinien udostępniać swojego Konta osobom trzecim. W przypadku takiego udostępnienia wszelkie ryzyko i odpowiedzialność z tego tytułu ciąży na Kliencie.
 8. W toku procedury Rejestracji Klient może wyrazić dobrowolnie zgodę na otrzymywanie informacji handlowej od SCRASCOM sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu na podany w trakcie rejestracji adres email, zgodnie z ustawą o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 (Dz. U. z 2002 r., Nr 144, poz.1204). Klient może w każdym czasie cofnąć zgodę, o której mowa w tym punkcie wysyłając stosowne oświadczenie drogą elektroniczną na adres mailowy wroclaw@scrascom.pl
 9. W celu usunięcia konta Klient powinien wysłać wiadomość elektroniczną z prośbą o usunięcie Konta na adres mailowy: wroclaw@scrascom.pl
 10. Klient nie może umieszczać w Sklepie internetowym ani dostarczać do Sprzedawcy treści, w tym opinii i innych danych o charakterze bezprawnym.
 11. Zamieszczone na stronach Sklepu internetowego treści, w tym opisy towarów i ceny nie stanowią oferty, a jedynie zaproszenie do zawarcia umowy w rozumieniu art. 71 kodeksu cywilnego.
 • PROCEDURA SKŁADANIA ZAMÓWIENIA
 1. W celu złożenia oferty nabycia towaru oferowanego przez Sprzedawcę Klient powinien złożyć zamówienie.
 2. Do złożenia zamówienia nie jest konieczne posiadanie Konta, zamówienie można złożyć bez rejestracji.
 3. Klient składa zamówienie poprzez interaktywny formularz dostępny na jednej ze stron Sklepu internetowego i kliknięcie przycisku oznaczonego: „Zamawiam i płacę”. Zamówienie określa m.in. jakie towary, po jakiej cenie i w jakich ilościach Klient chce zamówić do wskazanej przez siebie lokalizacji.
 4. Po prawidłowym złożeniu zamówienia przez Klienta, Sprzedawca wysyła na adres e-mail Klienta informację o złożonym zamówieniu. Informacja ta nie stanowi potwierdzenia przyjęcia oferty Klienta. Jest ona jedynie informacją, że Sprzedawca zamówienie otrzymał, które następnie podlega weryfikacji Sprzedawcy, czy zamówienie może zostać przyjęte do realizacji.
 5. Jeżeli Sprzedawca przyjmuje zamówienie Klienta, przesyła mu informację drogą elektroniczną o zatwierdzeniu zamówienia do realizacji. Z chwilą otrzymania takiego oświadczenia przez Klienta pomiędzy stronami zostaje zawarta Umowa sprzedaży na odległość.
 • ZASADY I SPOSOBY PŁATNOŚCI
 1. Sprzedawca podczas procesu realizacji zamówienia przez Klienta, informuje Klienta o terminie płatności, dostępnych sposobach realizacji płatności, łącznej cenie towaru oraz wszelkich dodatkowych opłatach, w tym za transport, dodatkowe usługi, koszty płatności itp.
 2. Płatność w sklepie internetowym może zostać dokonana w jeden z następujących sposobów:
 3. kartą płatniczą – forma płatności obsługiwana przez PayU S.A. –

Operatorem kart płatniczych jest PayU SA z siedzibą w Poznaniu, 60-166 Poznań, przy ul. Grunwaldzkiej 182, krajowa instytucja płatnicza, nadzorowana przez Komisję Nadzoru Finansowego, wpisana do Rejestru usług płatniczych pod numerem IP1/2012, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Poznaniu – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, Wydział VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000274399, o kapitale zakładowym w wysokości 4.944.000 PLN, w całości opłaconym, posiadająca numer identyfikacji podatkowej NIP: 779-23-08-495, REGON 300523444.

 1. gotówką (do kwoty 15.000 PLN) – w wypadku osobistego odbioru towaru w sklepie stacjonarnym,
 2. przelewem z góry na konto: Scrascom sp. z o.o., ul. T. Zielińskiego 32/13, 53-534 Wrocław, nr konta do wpłat: mBank, 64 1140 2004 0000 3902 7811 0380
 3. gotówką za pobraniem realizowanym przez dostawcę Towaru, płatnym przy odbiorze Towaru (do kwoty 5.000 PLN)
 4. W przypadku zakupów towarów sprowadzanych na indywidualne zamówienie Klienta lub towarów o znacznej wartości Sprzedawca może zażądać zaliczki, która następnie:
 5. podlega zaliczeniu na całościową płatność za dane zamówienie lub
 6. podlega zwrotowi na rzecz Klienta w terminie do 7 dni roboczych, w przypadku braku możliwości realizacji Zamówienia
 7. Na wszystkie zamówione towary w Sklepie internetowym wystawiane są paragony fiskalne lub faktury VAT, przy czym podpis Klienta - jako nabywcy towaru - nie jest obowiązkowym elementem treści faktury VAT.
 8. W przypadku, gdy kupujący będący osobą fizyczną składa zamówienie lub dokonuje zakupu przy użyciu danych dotyczących działalności gospodarczej prowadzonej przez tego kupującego, obowiązuje domniemanie, iż zakup jest dokonywany w związku z taką działalnością i faktura wystawiona będzie na tego kupującego jako przedsiębiorcę.
 • 6 REALIZACJA DOSTAW
  1. Klient zostanie poinformowany o możliwych sposobach i dostępnych terminach dostawy poprzez formularz zamówienia lub drogą elektroniczną.
  2. Zamówione towary dostarczane są w sposób wskazany przez Klienta w chwili składania zamówienia:
  3. Wysyłka zamówienia za pośrednictwem firmy kurierskiej lub
  4. odbiór zamówienia przez Klienta w Sklepie stacjonarnym (ul. Kościuszki 111/1u, 50-442 Wrocław)
  5. W przypadku wskazania przez Klienta, w chwili składania zamówienia, że zamówienie ma zostać odebrane w Sklepie stacjonarnym, towar pozostaje gotowy do odbioru przez Klienta przez kolejne pięć (5) dni roboczych od daty doręczenia Klientowi wiadomości elektronicznej w temacie gotowości towaru do odbioru.
  6. W przypadku, gdy nie dojdzie do odbioru towaru przez Klienta w Sklepie stacjonarnym w terminie określonym w pkt. 3 oraz w sytuacji, gdy Klient nie odbierze towaru od kuriera (co skutkowało będzie zwrotem towaru do Sprzedawcy), Sprzedawca może odstąpić od Umowy Sprzedaży.
  7. Odstąpienie od umowy następuje przez złożenie Klientowi oświadczenia woli o odstąpieniu (w formie wiadomości e-mail na adres elektroniczny podany przez Klienta). W takim przypadku zamówienie uważane będzie za anulowane, a Klientowi nie przysługują z tego tytułu dodatkowe roszczenia, z wyjątkiem zwrotu płatności za nieodebrane produkty, którą Sprzedawca od niego otrzymał na mocy Umowy Sprzedaży.
  8. W wypadku wyboru płatności określonej w par. 5 pkt. 2 lit. C (płatność z góry na konto), Klient obowiązany jest dokonać zapłaty w terminie 2 dni roboczych od dnia zawarcia umowy sprzedaży na odległość.
  9. W przypadku, gdy nie dojdzie do dokonania zapłaty przez Klienta w terminie określonym w pkt. 6, Sprzedawca może odstąpić od Umowy Sprzedaży. Odstąpienie od umowy następuje przez złożenie Klientowi, pocztą elektroniczną na adres elektroniczny podany przez Klienta, oświadczenia woli o odstąpieniu. W takim przypadku umowa sprzedaży będzie uważana za niezawartą, a zamówienie za anulowane. W takich okolicznościach Klient ani Sprzedawca nie będą zobowiązani względem siebie do żadnych świadczeń, w szczególności uiszczenia odszkodowania lub jego surogatu, zwrotu kosztów itp.
  10. W przypadku niezrealizowania przez Sprzedawcę zobowiązania w terminie określonym w korespondencji mailowej kierowanej do Konsumenta, Konsument również może odstąpić od Umowy Sprzedaży zawartej na odległość. Odstąpienie od umowy następuje przez złożenie Sprzedawcy oświadczenia woli o odstąpieniu.
  11. Wysyłka zamówionego towaru następuje w ciągu 1-3 dni roboczych od daty zamówienia. Wyjątek stanowią zamówienia na towary o niskim współczynniku sprzedaży. Termin dla takich towarów ustalany jest indywidualnie - Klient zostanie poinformowany drogą e-mailową o przewidywanym terminie wysyłki.
  12. Czas w jakim Sprzedawca przygotuje i wyśle do Klienta zamówienie nie jest równoznaczny z czasem jego dostawy poprzez firmę kurierską. Termin otrzymania przesyłki stanowi sumę czasu dostępności towaru oraz przewidywanego czasu dostarczenia towaru.
  13. Wysyłka zamówienia obejmującego  towary o różnych terminach dostępności lub znajdujących się na różnych magazynach - następuje po skompletowaniu całości zamówienia.
 • ODSTĄPIENIE OD UMOWY
 1. Prawo odstąpienia od umowy bez podawania przyczyny przysługuje wyłącznie Klientowi będącemu Konsumentem, który zawarł umowę na odległość za pośrednictwem Sklepu internetowego. Konsument w terminie 14 dni może od tak zwartej umowy odstąpić bez podawania przyczyny i ponoszenia kosztów, za wyjątkiem kosztów wskazanych poniżej.
 2. Konsument dokonuje odstąpienia od umowy w formie pisemnej. Wzór oświadczenia stanowi załącznik do niniejszego Regulaminu. Oświadczenie to może zostać wysłane m.in. e-mailem lub pocztą na adres Sprzedawcy.
 3. Jeżeli Konsument złożył oświadczenie o odstąpieniu zanim Sprzedawca przyjął jego ofertę, przestaje ona wiązać.
 4. Bieg terminu do odstąpienia od umowy sprzedaży rzeczy rozpoczyna się od dnia, w którym Konsument lub wskazana przez niego osoba weszła w jej posiadanie (w przypadku sprzedaży wielu rzeczy – w posiadanie ostatniej z nich), a w przypadku pozostałych umów od dnia ich zawarcia.
 5. <li style="box-sizing: border-box; margin: 0px; padding: 0px; borde
Oprogramowanie sklepu internetowego Sellingo.pl